Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Drijver Goalie Academy is onderdeel van Drijver SportConsultancy, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 28046792.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten
van Drijver Goalie Academy.

3. Gebruiker: iedere natuurlijke of –rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van
de Website(s) en/of de diensten en/of producten van Drijver Goalie Academy.

4. Website: alle internetpagina’s van Drijver Goalie Academy die behoren tot de Website met de URL
drijvergoalieacademy.com, drijveronlineacademy.com en drijver.com.

5. Content: alle cursussen, cursusmaterialen, documenten, data of welk materiaal dan ook dat door
Drijver Goalie Academy beschikbaar wordt gesteld via de Website(s) of behorende bij de cursussen.

6. Cursus: alle cursussen die door of namens Drijver Goalie Academy worden gegeven en/of verzorgd,
waaronder individuele cursussen, groepscursussen, lezingen, workshops, in-company cursussen en
onlinecursussen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, en ook alle content
afkomstig van Drijver Goalie Academy. Van deze algemene voorwaarden kan enkel eenzijdig door Gebruiker
en/of Opdrachtgever worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door
Drijver Goalie Academy aan Gebruiker en/of Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden
van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Drijver Goalie Academy schriftelijk zijn aanvaard.

Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Gebruiker en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn
te raadplegen op de Website(s). Zolang Gebruiker en/of Opdrachtgever van de diensten van Drijver Goalie Academy gebruik maakt, betekent dat dat Gebruiker en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Drijver Goalie Academy en de opdrachtgever en/of Gebruiker kan tot stand komen door:
1. het aanmaken van een persoonlijk account op de Website; ofwel/dan wel
2. ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; ofwel/dan wel
3. ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever; ofwel/dan wel
4. door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail.
Elke offerte voor een cursus en/of coaching is in principe vrijblijvend en blijft veertien werkdagen geldig,
tenzij door Drijver Goalie Academy anders is aangegeven.
Drijver Goalie Academy is slechts aan een offerte gebonden wanneer deze door de Opdrachtgever binnen veertien werkdagen wordt bevestigd en ondertekend.
Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Op alle cursussen, coaching, trainingen en workshops wordt btw geheven.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging
Drijver Goalie Academy is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Drijver Goalie Academy in staat van faillissement verkeert, aan Drijver Goalie Academy surseance van betaling is verleend, dan wel indien Drijver Goalie Academy haar onderneming heeft gestaakt.
Bij annulering of wijziging na bevestiging van de offerte, wordt 75% van het offertebedrag (exclusief btw) aan Opdrachtgever en/of Gebruiker in rekening gebracht. Bij wijzigen, annuleren, verzetten of anderszins aanpassen van al ingeplande data voor cursussen, trainingen en workshops, binnen een termijn van tien werkdagen voorafgaand aan het eerste dagdeel van de cursus, training of workshop, wordt 75% van het betreffende dagdeeltarief in rekening gebracht.

Artikel 5 – Betaling
Drijver Goalie Academy brengt de door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
Met uitzondering voor de facturen van de onlinecursussen, geldt dat alle facturen betaald dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening, of vóór aanvang van de eerste cursusbijeenkomst. Als de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Drijver Goalie Academy steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Als tijdige betaling achterwege blijft, is Drijver Goalie Academy gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Drijver Goalie Academy alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus en ook de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Voor de onlinecursussen geldt dat Gebruiker pas dan toegang krijgt tot de onlinecursus wanneer Gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van Drijver Goalie Academy kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Account aanmaken en gebruiken
Met het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met de Algemene voorwaarden van Drijver Goalie Academy. Na aanschaf van een onlinecursus heeft Gebruiker via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste één jaar. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch. De Gebruiker verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.
Het is Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de Content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.
Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft Gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn dan wel toestemming van een ouder of voogd te hebben.

Artikel 7 – Overmacht
Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Drijver Goalie Academy kan worden toegerekend.
Wanneer Drijver Goalie Academy verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Gebruiker.
Indien Drijver Goalie Academy door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 8 – Privacy en Persoonsgegevens
Gebruiker stemt ermee in dat Drijver Goalie Academy de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.
Drijver Goalie Academy is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van Drijver Goalie Academy (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij Drijver Goalie Academy kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij Drijver Goalie Academy.
Drijver Goalie Academy is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van Drijver Goalie Academy (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Drijver Goalie Academy, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drijver Goalie Academy (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.
Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 10 – Geheimhouding
Drijver Goalie Academy en ook eenieder die in opdracht van Drijver Goalie Academy werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Drijver Goalie Academy voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, met uitzondering van, onder voorbehoud van in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van Drijver Goalie Academy.

Drijver Goalie Academy is in geen geval aansprakelijk voor:
1. bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking
van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Gebruiker aan
Drijver Goalie Academy, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is
van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of
nalaten van de Gebruiker.
2. bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door
Drijver Goalie Academy ingeschakelde hulppersonen of leveranciers;
De Gebruiker is gehouden Drijver Goalie Academy schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken
van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en of de levering van zaken, met uitzondering van, onder voorbehoud van voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Drijver Goalie Academy.

 

 

>